هاست وردپرس - 200 مگابایت
127,000 تومان سالانه
WH-1
هاست وردپرس - 500 مگابایت
213,000 تومان سالانه
WH-2
هاست وردپرس - 1000 مگابایت
286,000 تومان سالانه
WH-3
هاست وردپرس - 2000 مگابایت
448,000 تومان سالانه
WH-4
هاست وردپرس - 5000 مگابایت
728,000 تومان سالانه
WH-5
هاست وردپرس - 10000 مگابایت
1,287,000 تومان سالانه
WH-6